top of page

Keita Matsunaga Exhibition

Ceramic artist Keita Matsunaga's exhibition at Nonaka-hill in Los Angeles, USA.

Installation Design: Keita Matsunaga, Masaki Yokoyama

Photograph for Installation and Keita Matsunaga's work "Long beach series" : Masaki Yokoyama

bottom of page